Vásárlási feltételek

 

Általános Szerződési feltételek

Üzemeltető adatok,információk

Cégnév : AMP-Lingerie Kft
Székhely, levelezési cím : 2040.Budaörs, Károly Király út 145. - NEM VISSZAKÜLDÉSI CÍM -
Adószám : 12718845-2-13
Bankszámlaszám : K&H Bank 10400085-49545257-50531023
Kibocsájtó cégbíróság : Budapest Környék Törvényszék
Cég : Cg.13-09-180767
Elektronikus levelezési cím : info@konkurencia.hu
Telefonos elérhetőség : +36 30/244-4509

 

 

Szállítás menete/Fizetés mód 

A rendelés megérkezéséről levélben értesítjük. Az árut a megrendelést követően, 2-5 munkanapon belül kiszállítjuk. Felina ésTriumph termékek megrendelése esetén előfordulhat, hogy a kiszállítás 5-15 munkanapon belül teljesül. A szállítás munkanapokon, 8-20 óra között történik. Szállítási áraink csak Magyarország területére vonatkoznak.  

A fizetés megrendeléskor bankkártyával, vagy az áru átvételekor készpénzben, illetve szintén van lehetőség a futárnál a bankkártyás fizetésre is. Az összeg tartalmazza a szállítási költséget (ingyenes a szállítás: 25.000 Ft feletti rendelés esetén). 

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el. 

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. 

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát

   

 . „Elfogadom, hogy az AMP-LIMGERIE Kft , (Székhely :2040 Budaörs Károly Király út 145 . ) által a www.konkurencia.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a BIG FISH Internettechnológiai Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.„Elfogadom, hogy az AMP-LIMGERIE Kft , (Székhely :2040 Budaörs Károly Király út 145 . ) által a www.konkurencia.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a BIG FISH Internettechnológiai Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.

Távszerződés

A megrendelőlap magyar nyelven készült, írásbeli szerződésnek minősül, melyet rendszerünk sorszámmal lát el, és melyet visszakereshetően megőrzünk. Webáruházunkban a szerződéskötés nyelve a magyar nyelv. A Megrendelőlap elküldésével és annak a Konkurencia Fehérnemű által történő visszaigazolásával a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Konkurencia Fehérnemű, mint Szállító, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi alpontok szerinti feltételekkel: A Szállító köteles utánvéttel útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat készpénzben a kézbesítő részére kifizetni. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak. A Konkurencia Fehérnemű a Vevők adatait a szerződések teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja, azokat alvállalkozóinak/ szállítást végző cégnek/ átadja, akik azonban nem jogosultak azokat a teljesítést követően tovább tárolni, illetve megőrizni vagy más harmadik személyek részére továbbadni. A webáruházban vásárolt termékekre reklamációt minden esetben e-mailben fogadunk el. Az internetes vásárláshoz kapcsolódó jogszabályokat, vásárlási tanácsokat itt talál. Kellékszavatosság, termékszavatosság

                                                      

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság

 

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön a AMP Lingerie Kft hibás teljesítése esetén a Társasággal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a AMP Lingerie Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – a 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 Elállás joga, panaszkezelés

Elállás joga 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában a 20§ (2) bekezdésében meghatározott elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. A Korm. rendelet 23§ (1) bekezdése értelmében ha a fogyasztó eláll a távollévők között kötött szerződéstől, a vállalkozás köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerződéstől számított 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, vagyis a szállítási költséget is. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog: 

 - olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel - azon termékek vonatkozásában ahol a rendeltetés szerű használat megkezdése után egészségügyi okok miatt nem küldhető vissza (pl fehérneműk, harisnyák)

 - a fogyasztó az elállási jogát a Korm.2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja

 - a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja - írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül .

 - a fogyasztó a termékeket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia - ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Vállalkozó nem köteles téríteni .

 - a Vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatából eredő értékcsökkentés megtérítését .

Az elállási nyilatkozat IDE kattintva tölthető le .

Termék visszaküldéssel kapcsolatban minden esetben vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Panaszkezelés

Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az alábbi elérhetőségek valamelyikén teheti meg:

 - postai úton a Szolgáltató székhelyére küldött levéllel 2040.Budaörs, Károly Király út 145 .)

 - emailben: info@konkurencia.hu A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja. 

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Járáshivatalok listája https://jarasinfo.gov.hu/

Jogviták rendezésére szolgáló platform IDE kattintva érhető le . 

A szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

Békéltető testületek elérhetőségei :

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745 Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703 Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000

 Fax száma: (82) 501-046

 Elnök: Dr. Novák Ferenc

 E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

 Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

 Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

 Fax száma: (74) 411-456

 Elnök: Dr. Gáll Ferenc

 E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

 Fax száma: (88) 412-150

 Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

 Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

 E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

Adatvédelmi és adatkezelési útmutató

AMP-Lingerie Kft. által létrehozott jelen Általános Adatvédelmi Nyilatkozat („General Data Protection Policy”) célja, hogy meghatározza a Társaság által összegyűjtött, feldolgozott, továbbküldött, elérhetővé tett, tárolt vagy egyébként használt személyes adatok védelmére vonatkozó szabványokat az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) és a magyar jogszabályokkal összhangban.

 A jelen nyilatkozatot a Társaság teszi közzé – továbbiakban - Adatkezelő. Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő címe: 2040.Budaörs, Károly Király út 145.

Az adatkezelő elérhetőségei: info@konkurencia.hu

Tel: +30 244 4509

Honlap: www.konkurencia.hu

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai műveleteket végző személy neve, elérhetősége:

Horváth Nikolett

Tel: +30 244 4509

A Cég dolgozói, szerződő felei és ügynökei („Dolgozók”) kötelesek a Céggel történő (külső és belső) együttműködésük során a jelen Általános Adatvédelmi Tájékoztatónak teljes körűen, a GDPR és a hatályos magyar jogszabályokkal összhangban megfelelni.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a Cég bármikor, egyoldalúan módosíthatja, a hatályos jogszabályi keretek között.

A jelen adatkezelési tájékoztató a ww.konkurencia.hu Honlapon kerül közzétételre.

Jelen Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató a közzétételével lép hatályba.

Nyilatkozat

A Cég és minden egyes Dolgozója a tevékenysége során (különös tekintettel, a személyes adatok begyűjtésére, feldolgozására, továbbküldésére, elérhetővé tételére, tárolására stb.) teljeskörűen eleget tesz az Európai Parlament És A Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint a magyar hatályos magyar jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek.

 A Cég és a Dolgozói az Adatfeldolgozás az alábbi 6 kulcsfontosságú alapelv szerint járnak el:

Törvényesség, fair eljárás és átláthatóság: az érintettre vonatkozóan a begyűjtött, feldolgozott, továbbküldött, tárolt és egyébként használt adatokat törvényesen, fair eljárással és átláthatóan kezeljük,

A használat korlátai: a begyűjtött adatokat meghatározott, ismert és törvényes célokra használjuk, a célok megvalósításához szükséges mértékben,

Adatgyűjtés minimalizációja: megfelelő és korlátozott aszerint, hogy a feldolgozott adatok milyen célt szolgálnak;

Pontosság: pontos és szükség esetén frissített; a feldolgozott adatok céljától függően a pontatlan adatok törlésre kerülnek, vagy késlekedés nélkül javítjuk;

Tárolás korlátozása: űrlapon tárolva, amely lehetővé teszi, hogy az adatalanyok csak a személyes adatok feldolgozásához szükséges időn keresztül legyenek azonosíthatók a szükséges célokra, kivéve, ha ezt a törvény kifejezetten másként engedélyezi;

Teljesség és bizalmasság: az adatok oly módon kerülnek feldolgozásra, hogy a személyes adatok biztonsága garantált legyen.

A Cég eljárása során folyamatos adat önellenőrzést végez.

Adatvédelmi felügyelő kinevezésére a Cég nem kötelezett, figyelemmel arra, hogy a Cég nem végez közfeladatot, nem végez rendszeres és nagy mértékű megfigyelést, valamint nem kezel különleges személyes adatokat sem.

A Cég nem gyűjti, és nem dolgozza fel a dolgozói, Üzleti partnerei, esetleges Üzleti partnerei, illetve a Weboldal felhasználók vagy más harmadik felek érzékeny személyes adatait.

Érzékeny adatok tehát:

A faji és etnikai eredetre, politikai véleményre, vallási vagy filozófiai hitre és szakszervezeti tagságra vonatkozó adatok;

Egészségre vonatkozó adatok (fogyatékossági fokozat, testi és szellemi orvosi kórtörténet, előzmények, pszichikai teljesítmény tesztek, etc.)

Az egyén szexuális életére vagy szexuális orientációjára vonatkozó adatok.

Adatkezelés és jogalapja

A Cég eljárását megelőzően a vele kapcsolatba lépő természetes és nem természetes személyeket az alábbiak vonatkozásában tájékoztatja:

A Személyes adatokat gyűjtő cégfelelős és kapcsolattartó adatai;

Az Adatvédelmi Tisztviselő (ha van) kapcsolattartó adatai;

A begyűjtött Személyes Adatok típusa;

A Személyes Adatok begyűjtésének, feldolgozásának és használatának célja, valamint a Személyes Adatok feldolgozásának jogi alapja;

Ha a feldolgozás a Cég jogos érdekére alapszik, akkor a törvényes indoklás, és az ilyen jogos érdekre vonatkozó részletek;

 A Személyes Adatokat fogadók vagy fogadók kategóriája, nemzetközi adatközpontok, hivatkozás vonatkozó védőintézkedésekre és a módszer, amivel az egyének ezek másolataihoz juthatnak, vagy amint ezeket elérhetővé lehet tenni;

A Személyes Adatok Adatmegőrzési időszaka;

Az Egyén jogai az Adatvédelmi Törvény értelmében

Automatikus döntés létezése, beleértve a profilképzést és az ilyen feldolgozás előre látható következményeit az egyén számára.

 2) A Cég adatkezelésének jogalapjai:

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)), amely a Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)) melyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) be kezdés c)) melynek alapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (pl. számviteli tv.)

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)

A Cég akként nyilatkozik, hogy a Személyes Adatok használatát kizárólag olyan tevékenységre korlátozza, amelyek a Személyes Adatok begyűjtési célját/céljait kielégítik, és amelyeket a célok elérése után törli.

A Cég és a Dolgozói kötelesek a Személyes Adatokat bizalmasan kezelni és a Személyes Adatokat engedélyezetlen harmadik felek elől elzárva tartani.

A Társaságunk által kezelt adatok:

 

Üzleti partner személyes adat (ha egyénekről vagy az Üzleti partner csoportjának tagjairól van szó): kapcsolattartó adatok, Keresztnév”, „Vezetéknév”, e-mail cím, bankszámla adatok, CRM tevékenység, cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás

Egyéb: dolgozóink és álláshirdetésre jelentkezők adatai: külön szabályzatban rögzítetten, cél: munkaviszony létesítése, fenntartása.

Weboldalon keresztül regisztrálók adatai www.konkurencia.hu A felhasználó az önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a oldalon található kapcsolat űrlap igénybevételéhez:

da) a felhasználó neve “Keresztnév”, „Vezetéknév”- aki az üzenetet írja – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás, kötelezően kitöltendő adat

db) e-mail címe “E-mail" – cél: kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése, kötelezően kitöltendő adat

dc) cég neve „Cégnév” - cél: testreszabott tájékoztatás nyújtása a közhiteles nyilvántartások adatai alapján

dd) telefonszáma “Telefonszám” - kötelezően kitöltendő adat a szolgáltatás igénybevételéhez – cél: kapcsolatfelvétel telefonon.

de) IP cím, helyadatok, naplófájl adatok, kapcsolattartó adatok.

Felhasználót védő garanciák

Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Egyebekben az alábbi garanciákat kínáljuk:

Személyes adatok továbbítása: Személyes adatok - így különösen Felhasználói adatok - továbbítására kizárólag a Felhasználó kifejezett tevőleges hozzájárulása, illetve törvényi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Kezelt adatok módosítása, helyesbítése: A Felhasználó/érintett jogosult arra, hogy kezelt adatainak szükség szerinti helyesbítését vagy módosítását kérje, akár személyesen, akár elektronikus úton.

Jogorvoslat, panaszkezelés:

A Felhasználó jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Illetve, amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy az Adatkezelés vagy az Adatfeldolgozás során jogait megsértették, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság eljárásának feltételei és elérhetősége a http://www.naih.hu címen található.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

Tiltakozás joga: A Felhasználó a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat, amelyet az alábbi email címen tehet meg: email: info@konkurencia.hu

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Biztonság

A Cég a mindenkori GDPR és a magyar jogszabályoknak megfelelően szabályozza és rendszeresen felülvizsgálja a Cégen belül a Személyes Adatok kezelését és ellenőrzését annak érdekében, hogy biztosítsa a megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági előírások hatékonyságát, valamint, hogy védje a Felhasználókat/érintetteket. A fent rögzített biztonsági alapvetést szolgálja, azzal hogy a Cég a Személyes Adatokat nem küldi tovább olyan országokba, amelyekben nincs megfelelő szintű adatvédelem (Korlátozott országok), kivéve, ha az ilyen továbbküldés a GDPR kiegészítő követelményeinek eleget tesz. A Korlátozott országok az EU/EGK területén kívül eső országok, kivéve Andorra, Argentína, Kanada, Svájc, Feröer-szigetek, Guernsey Bailiffség, Izrael, Man, Jersey, Új Zéland, amelyeket az EU Bizottság olyan országoknak ítélt meg, ahol megfelelő szintű adatvédelmet nyújtanak.

V. SÜTI/COOKIE KEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ 

Cégünk az Európai Unió sütik kezelésével kapcsolatos jogszabálynak és az adatvédelmi jogszabályoknak eleget téve felhívja a Tisztelt Felhasználói figyelmét az alábbiakra: Tájékoztatjuk, hogy amikor Ön a www.konkurencia.hu oldalt olvassa, ez azzal jár, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy olyan kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor webhelyeket keres fel. Amikor Ön ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói adatokat (nem személyes adatokat, hanem böngészési adatokat, hálózaton belüli azonosítókat). COOKIE-k egyéni kezelése: Ön beállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy azt, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A Konkurencia weboldalán a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. 

Jelen dokumentum letölthető változata IDE kattintva érhető el .